24V (25.6V) LiFePO4 Battery

24V (25.6V) LiFePO4 Battery